Klimatflyktingar

Vare sig det pågår en av människan igångsatt klimatförändring eller om den är helt naturlig så går det inte komma ifrån att människor, djur och natur påverkas av detta. Väderkatastrofer, bränder, översvämningar, stigande havsnivåer och förändrade havsströmmar ger effekter för alla. För djurens del betyder det att hela levnadsmiljöer kan slås ut och att de arterna inte har en chans att hinna anpassa sig till nya miljöer, eftersom förändringarna sker snabbare än evolutionen.

Drabbar även människan

För människans del innebär det att områden kan bli obeboeliga och att brist på mat och bra mark kan tvinga miljoner människor att söka nya levnadsområden. Det kan alltså väntas en stor ström av klimatflyktingar från stora delar av världen. År 2100, om 80 år, kan endast de förhöjda havsnivåerna tvinga så mycket som 180 miljoner människor att söka sig till nya områden. Lägg sedan till de folkmassor som måste flytta på grund av torka, obrukbar mark och svält.

Många människor som flyr på grund av klimat- och naturkatastrofer stannar kvar inom det egna landets gränser och kallas internflyktingar, men i framtiden kanske det inte är möjligt. Det är dessutom fler människor på flykt från klimatet än vad det är människor som flyr ifrån krig och våld.

marinate