Skydda djur och natur

I takt med att människan breder ut sig över jordklotet, bygger, odlar, jagar och reser så påverkas naturen och djurlivet. En del arter trängs undan medan andra anpassar sig lättare till de nya livsmiljöerna. En del arter försvinner helt, och det är inget nytt fenomen. Det är forskare som anser att människans förfader utrotade den ullhåriga noshörningen under istiden.

Känsliga ekosystem

Jakt på vissa djurarter i samband med krympande habitat, eller livsmiljöer, har gjort att de mer eller mindre försvunnit eller minskat så mycket i antal att de går en oviss framtid till mötes. Samtidigt som vissa djurarter minskar så ökar andra arter i skuggan av människans bebyggelse. Råttor och vissa typer av insekter är ett bra exempel på detta, då de sökt sig in i städerna där de har lätt för att hitta mat och skydd. Människan har också fört med sig vissa djur och växter till nya miljöer och då skapat obalans i det befintliga ekosystemet. Nya arter som vandrar in på ett område kan slå ut andra arter som kanske inte kan försvara sig mot det nya hotet. Detta kallas invasiva arter och i Sverige är mårdhunden en sådan art som är på ingång och som kan störa balansen rejält om den får stabilt och växande fäste.

Statlig verksamhet

Natur och miljö ses dessutom ofta som samma sak, och det finns flera olika föreningar, instanser och organisationer som arbetar för att hjälpa naturen på olika sätt. Detta sker på lokal nivå, regional, nationell och internationell nivå i både stort och smått. Det kan handla om att plantera skog, förflytta sällsynta arter av mossa och lavar eller lämna kvar gamla döda träd på ett kalhygge. I Sverige finns Naturvårdsverket och Länsstyrelserna som jobbar för natur och miljö. Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen för att på olika sätt förbättra och reglera miljö, natur och mål för framtiden. Det pågår även samarbete med andra länder och inom EU.

Länsstyrelserna arbetar mer på lokal nivå för att kontrollera närområdena, se till att utsläppskvoter sköts lokalt och att jordbruk, skogsbruk och djurhållning följer regelverket. Länsstyrelserna har även andra uppgifter, som arbete med invasiva arter, kriminella avhoppare och annat som här samhället till, men fördelat på olika avdelningar.

På kommunal nivå finns även kommunernas miljökontor som exempelvis har till uppgift att mäta vattenkvalitet och kontrollera statusen på marker och vattendrag.

marinate