Svenska naturområden

Sverige har 30 nationalparker och nästan 5000 naturreservat. Syftet med att skapa nationalparker och naturreservat är att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Det handlar också om att se till att det finns friluftsområden och rekreationsområden. En annan del är att skapa skydd, återställa eller återskapa livsmiljöer för skyddade och hotade arter. De allra flesta nationalparkerna ligger i landets norra delar men det finns även nationalparker i Skåne, landets sydligaste landskap.

Strandängar, vackra men sköra

Strandängar, alltså marken omkring sjöar och hav, har sedan urminnes tider använts av människan på olika sätt. Mark som översvämmades med jämna mellanrum gav ofta bra skördar och marker vid havet brukades som betesmarker eftersom gräset ofta var svårtorkat till hö. Djuren höll markerna öppna och gräset kort, vilket uppskattades av en mängd olika arter, växter som djur. Det finns fåglar, insekter och även växter som är direkt beroende av att markerna hålls öppna och betade och i takt med att naturbetet minskar förändras markerna och därmed livsvillkoren för den vilda floran och faunan.

Projekt för att rädda växter

De skånska strandängarna är dessutom hotade av erosion och växer igen, men ett stort arbete pågår med att rädda ett 20-tal utrotningshotade arter med hjälp av bland annat Botaniska Trädgården i Lund. Hotade arter samlas in, förökas och planteras ut på passande ställen för att bevara mångfalden.

Detta är ett viktigt arbete, för det är tyvärr så att ungefär var femte växt globalt sett är utrotningshotad, alltså cirka 20 % av alla växter, och det gäller för Sverige också. Den svenska artdatabanken ger information om att 17 % av alla svenska kärlväxter är utrotningshotade. Kärlväxter är örter, träd och buskar.

marinate